bodies of water
© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

waterfall
taki


D 314 411b
waterfall as part of a garden - Shikoku


Biwa Falls
琵琶biwa-no-taki
Tokushima / Shikoku


J 239 431
Biwa-no-taki - Iyadani-kei

J 239 432
Biwa-no-taki - Iyadani-kei  (2)

Hiyuki Falls
飛節の滝
hiyuki-no-taki
Yoshino Kumano National Park


D 231 006
Hiyuki-no-taki
Yoshino Kumano National Park

D 231 011
Hiyuki-no-taki
Yoshino Kumano National Park  (2)

D 231 010
Hiyuki-no-taki
Yoshino Kumano National Park  (3)


D 231 006
Hiyuki-no-taki
Yoshino Kumano National Park  (4)

D 231 014
Hiyuki-no-taki
Yoshino Kumano National ParK  (5)


D 231 005
Hiyuki-no-taki
Yoshino-Kumano-Nationalpark  (6)D 231 007
Hiyuki-no-taki
Yoshino-Kumano-Nationalpark  (7)


D 231 006
Hiyuki-no-taki
Yoshino-Kumano-Nationalpark  (8)

Kegon Falls
華厳
kegon-no-taki
Nikkô National Park


D 257 605
Kegon falls - Nikkô National Park


D 257 603
Kegon Falls - Nikkô National Park  (2)

J 257 131
Kegon Falls - Nikkô National Park  (3)


D 273 614
Kegon - Falls - Nikkô National Park  (4)
D 273 619
Kegon Falls - Nikkô National Park  (4)rk  (5)


D 273 619
Kegon-Fälle - Nikkô-Nationalpark  (6)

Shiraito Falls
白糸の滝
shiraito-no-taki
Fujinomiya City


H 232 043
Shiraito-no-taki - Fujinomiya


J 214 212
Shiraito-no-taki - Fujinomiya  (2)
J 214 216
Shiraito-no-taki - Fujinomiya  (3)

J 214 207
Shiraito-no-taki - Fujinomiya  (4)


J 214 203
Shiraito-no-taki - Fujinomiya  (4)

waterfalls - details


C 330 017
Kamogawa /  Kyôto City


C 330 014
Kamogawa - Kyôto  (2)

C 330 016
Kamogawa - Kyôto  (3)


C 328 020

C 328 018