temple

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Môtsû-ji 毛 越寺
Hiraizumi City


J 227 174


J 227 194
Môtsû-ji
Kaisan-dô hall - Hiraizumi
temple / architecture
J 227 189
Môtsû-ji
Kaisan-dô  (2)
temple / architecture

J 227 200
Môtsû-ji
Jôgyôdô hall
temple / architecture
J 227 214
Môtsû-ji
Jôgyôdô (1732)  (2)
temple / architecture

J 227 177
Môtsû-ji
lampions for the upcoming new years celebrations at the path to the mainhall (hondô) - Hiraizumi
temple / architecture

J 227 213
Môtsû-ji
bell tower
temple / architecture
J 227 176
Môtsû-ji
Matsuo Bashô haiku monument:
"The summer's grass - 'Tis all that's left - Of ancient warrior's dreams
temple / architecture
J 227 180
Môtsû-ji
pine tree + main hall hondô
temple / architecture

J 227 198
Môtsû-ji
stele
temple / architecture
J 227 197
Môtsû-ji
stele  (2)
temple / architecture

J 227 202
Môtsû-ji
standing jizô statue
temple / architecture
J 227 203
Môtsû-ji
snow covered pond + jizô-bosatsu  (2)
temple / architecture

J 227 211
Môtsû-ji
sitting jizô in front of temple hall
temple / architecture

J 227 206
Môtsû-ji
jizô-bosatsu - temple hall  (2)
temple / architecture
J 227 209
Môtsû-ji
jizô - temple hall  (3)
temple / architecture

J 227 184
Môtsû-ji
Pure Land Garden Jôdo-teien / temple of the Heian period
temple / architecture
J 227 182
Môtsû-ji
Jôdo-teien - pond Oizumi-ga-ike  (2)
temple / architecture

J 227 187
Môtsû-ji
snow covered pond Oizumi-ga-ike  + man-made brook  (3)
Tempel / Architektur
J 227 185
Môtsû-ji
snow covered pond Oizumi-ga-ike  (4)
Tempel / Architektur

J 227 181
Môtsû-ji
Jôdo-teien - snow covered pond Oizumi-ga-ike  (5)
Tempel / Architektur