temple, shrine + church - Nagoya City

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Buddhist temples in Nagoya

» Kenchû-ji

» Nittai-ji
» Ôsu-kannon
» Tôgan-ji


Kenchû-ji templeNittai-ji temple


Ôsu-kannon templeTôgan-ji temple