NAKAMURA Yoshihei

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

SHIZUOKA CITY HALL
Shizuoka 1934


D 272 316
NAKAMURA Yoshihei
Shizuoka City Hall - Shizuoka 1934
contemporary architecture
D 272 314
NAKAMURA Yoshihei
Shizuoka City Hall - Shizuoka City  (2)
contemporary architecture
D 272 315
NAKAMURA Yoshihei
Shizuoka City Hall - Shizuoka  (3)
contemporary architecture