THE SHIZUOKA BANK / HAUPTSITZ
Shizuoka 1931
TOYOHASHI CITY HALL
Toyohashi 1931


SHIZUOKA CITY HALL

Shizuoka 1934


SHIZUOKA PREFECTURE
ADMINISTRATIVE BUILDING

Shizuoka 1937