NAKAMURA Yoshihei

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

TOYOHASHI CITY HALL
Toyohashi 1931


D 230 430
NAKAMURA Yoshihei
Toyohashi City Hall = kokaidô - Toyohashi City 1931
contemporary architecture
D 230 436
NAKAMURA Yoshihei
Toyohashi City Hall - Toyohashi  (2)
contemporary architecture

D 230 432
NAKAMURA Yoshihei
Toyohashi City Hall - Toyohashi  (3)
contemporary architecture
D 230 431
NAKAMURA Yoshihei
Toyohashi City Hall - Toyohashi  (4)
contemporary architecture