NAITÔ Hiroshi

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

JR CENTRAL STATION KÔCHI
Kôchi 2008
 

D 266 955

D 266 604
NAITÔ Hiroshi
JR Central Station Kôchi - Kôchi 2008  (2)
modern architecture
D 266 956
NAITÔ Hiroshi
JR Central Station Kôchi - Kôchi City  (3)
modern architecture
D 266 600
NAITÔ Hiroshi
JR Central Station Kôchi - Kôchi  (4)
modern architecture

D 266 607
NAITÔ Hiroshi
JR Central Station Kôchi - Kôchi  (5)
modern architecture
D 266 602
NAITÔ Hiroshi
JR Central Station Kôchi - Kôchi  (6)
modern architecture

D 266 966
NAITÔ Hiroshi
JR Central Station Kôchi - Kôchi  (7)
modern architecture
D 266 968
NAITÔ Hiroshi
JR Central Station Kôchi - Kôchi  (8)
modern architecture
D 266 959
NAITÔ Hiroshi
JR Central Station Kôchi - Kôchi  (9)
modern architecture

D 266 965
NAITÔ Hiroshi
JR Central Station Kôchi - Kôchi  (10)
modern architecture
D 266 961
NAITÔ Hiroshi
JR Central Station Kôchi - Kôchi  (11)
modern architecture