© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

traditional bridges
made of vines, wood, stone

vines suspension bridges
Iya kazura-bashi

Iya Vines Suspension Bridge

wooden suspension bridges
Shin-kyô.-.Nikkô

............Holy Bridge...........

wooden bridges.....Kara-hashii- Ôtsu ...


Kara-Brücke.....Togetsu-kyô.-.Kyôto....


Togetsu Bridge............Uji-bashi.-.Uji.........


Uji Bridge

arch bridges


Kintai-kyô - Iwakuni

       Kintai Bridge.......
Taiko-bashi.-.Ôsaka

Taiko Bridge

stone bridges = ishi-bashi
Megane-bashi.-.Nagasaki

spectacles bridge
...Nihon-bashi.-.Tôkyô..

Nihonbashi
.......Nijû-bashi.-.Tôkyô.......

Nijû BridgeTamae- / Kôrai-bashi
Kagoshima

Tamae-Bridge
Kôrai Bridge