stone bridges

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

tamae-bashi / kôrai-bashi
tamae bridge / kôrai bridge - Kagoshima City


J 250 131a


J 250 131
tamae-bashi = tamae bridge
Kagoshima City
stone bridge / bridges
J 250 130
tamae-bashi
Kagoshima City  (2)
stone bridge / bridges

J 250 128
kôrai-bashi = kôrai bridge
Kagoshima City
stone bridge / bridges