Stadt Tôkyô

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Vergnügungsviertel
歓楽街 kanrakugai


J 201 199







» Kabuki-chô / Shinjuku
» Roppongi

» Shibuya