Kita / Stadt Ôsaka

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

JR Bahnhof Ôsaka
大阪駅 ôsaka-eki

D 300 860
JR Bahnhof Ôsaka im April 2014


D 260 896
JR Bahnhof Ôsaka - Baustelle im April 2009
Kita / Stadt Ôsaka

D 260 091
JR Bahnhof Ôsaka
Kita / Stadt Ôsaka