TAKEDA Goichi

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

BRÜCKE "YODOYA-BASHI"
Ôsaka 1935

 

D 282 293

D 243 849
TAKEDA Goichi
Rathaus Ôsaka + Brücke Yodoya-bashi - Ôsaka 1935   
Zeitgenössische Architektur
D 243 851
TAKEDA Goichi
Brücke Yodoya-bashi - s.a. ÔTANI Tatsuo + MOTOYOSHI Isayo
Zeitgenössische Architektur