MITSUBISHI JISHO SEKKEI

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

SHIN-MARUNOUCHI-GEBÄUDE
Marunouchi / Tôkyô 2007D 271 446
MITSUBISHI JISHO SEKKEI
Shin-Marunoichi-Gebäude
Marunouchi / Tôkyô 2007
Moderne Architektur
D 271 447
MITSUBISHI JISHO SEKKEI
Shin-Marunoichi-Gebäude - Tôkyô  (2)
s.a. Hochhäuser / Tôkyô
Moderne Architektur

D 271 444
MITSUBISHI JISHO SEKKEI
Shin-Marunoichi-Gebäude - Tôkyô  (3)
Höhe 198 m, Stockwerke 38

Moderne Architektur
D 271 451
MITSUBISHI JISHO SEKKEI
Shin-Marunoichi-Gebäude - Tôkyô  (4)
s.a. Michael Hopkins
Moderne Architektur
D 271 441
MITSUBISHI JISHO SEKKEI
Shin-Marunoichi-Gebäude
Tôkyô  (5)
Moderne Architektur