ASHIHARA Tarô

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

SUNBURST BUILDING
Mita / Tôkyô 1996



D 202 505
ASHIHARA Tarô
Sunburst  Building - Mita / Tôkyô 1996
Moderne Architektur

D 202 506
ASHIHARA Tarô
Sunburst  Building - Tôkyô  (2)
Moderne Architektur
D 202 508
ASHIHARA Tarô
Sunburst  Building - Tôkyô  (3)
Moderne Architektur

D 202 509
ASHIHARA Tarô
Sunburst  Building - Tôkyô  (4)
Moderne Architektur
D 202 514
ASHIHARA Tarô
Sunburst  Building - Mita / Tôkyô  (5)
Moderne Architektur
D 202 510
ASHIHARA Tarô
Sunburst  Building - Tôkyô  (6)
Moderne Architektur