ASHIHARA Yoshinobu

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

STADTHALLE YOKOHAMA
KANNAI-HALLE

Yokohama 1986

D 203 839


D 203 838
ASHIHARA Yoshinobu
Stadthalle Yokohama - Yokohama 1986
Moderne Architektur
D 203 835
ASHIHARA Yoshinobu
Stadthalle Yokohama / Kannai-Halle - Stadt Yokohama  (3)
Moderne Architektur
J 203 837
ASHIHARA Yoshinobu
Stadthalle Yokohama - Yokohama  (4)
Moderne Architektur