ASHIHARA Yoshinobu

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

ehem. HAUPTGEBÄUDE DER DAI-ICHI-
KANGYÔ-BANK
= MIZUHO-BANK
Uchisaiwai-chô / Tôkyô 1981J 248 063
ASHIHARA Yoshinobu
Dai-ichi-Kangyô-Bank / Hauptgebäude - Tôkyô
Moderne Architektur
D 207 066
ASHIHARA Yoshinobu
Mizuho-Bank - Uchisaiwai-chô / Tôkyô 1981  (2)
Moderne Architektur
 J 256 329
ASHIHARA Yoshinobu
Dai-Ichi-Kangyô-Bank / Mizuho-Bank - Tôkyô  (3)
Moderne Architektur