Kannai / Yokohama City
© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Yamashita Park
山下公園 yamashita-kôen

D 257 003
Kanagawa harbour - merchant vessels (19th century)Kanagawa harbour
middle of 19th century

D 257 005
 Kanagawa harbour - merchant vessels  (2)
Yokohama City
D 257 004
Kanagawa harbour - merchant vessels  (3)
Yokohama City

Yokohama International Port Terminal
21st century

D 257 881
Ôsanbashi Pier / Yokohama International Port Terminal
Yokohama City
D 257 882
Yokohama International Port Terminal  (2)
Yokohama City

Yamashita Park / Yokohama harbour

D 203 891
Yamashita Park - visitors + passenger ship
Yokohama City
D 237 080
Yamashita Park + Minato Mirai 21
Yokohama City

D 237 078
Yamashita Park - container art
Yokohama City
D 203 892
Yamashita Park + Minato Mirai 21  (2)
Yokohama City

D 236 865
Yamashita Park - harbour / passenger ship  (2)
Yokohama City
D 203 892
Yamashita Park - visitorr + passenger ship  (3)
Yokohama City

D 237 084
Yamashita-Park + Minato Mirai 21  (3)
Yokohama City
D 237 086
Yamashita-Park + Minato Mirai 21  (4)
Yokohama City

D 203 960
Yamashita Park + Boy Scouts
Yokohama City
D 203 957
Yamashita Park + Boy Scouts  (2)
Yokohama City

D 203 958
Yamashita Park + Boy Scouts  (3)
Yokohama City
D 237 085
Yamashita Park + Pier
Yokohama City

D 203 952
Yamashita Park - renovation
Yokohama City
D 203 951
Yamashita Park renovation  (2)
Yokohama City
D 203 955
Yamashita Park - renovation  (3)
Yokohama City

Hikawa Maru 氷川丸
Japanese passenger and transport ship (1930-60)

D 236 860
Yamashita Park - harbour / passenger ships
Yokohama City

D 236 861
pier / "Hikawa Maru" passenger ship  (2)
Yokohama City

D 237 083
Yamashita Park - passenger ship  (3)
Stadt Yokohama
D 213 718
pier / passenger ship  (4)
Yokohama City

D 213 717
harbour / museum ship  (5)
Yokohama City
D 213 712
harbour / museum ship  (6)
Yokohama City

D 236 898
harbour / museum ship  (7)
Yokohama City
J 250 249
harbour / museum ship  (8)
Yokohama City