automobile / car

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

pedestrian
歩行者 hokôsha
pedestrians on the way

D 202 115
young people on sports ground
Sendagaya / Tôkyô
car / traffic
D 202 114
young people - Tôkyô Metropolitan Gymnasium  (2)
car / traffic
D 202 116
sporty elder man - Sendagaya / Tôkyô
background: NTT-DoCoMo Yoyogi Building
car / traffic

D 202 116a
sporty elder man - Sendagaya / Tôkyô  (2)
car / traffic

pedestrian crossing / zebra crossing
横断 歩道
ôdanhodô

J 222 212
zebra crossing on Sotobori-dôri / Harumi-dôri - Ginza / Tôkyô
car / traffic

J 230 289
zebra crossing - Ginza / Tôkyô
car / traffic
J 230 290
zebra crossing - Ginza / Tôkyô  (2)
car / traffic

J 259 106
zebra crossing - Shinjuku / Tôkyô
car / traffic
J 269 375b
zebra crossing - Marunouchi / Tôkyô
car / traffic

J 259 160
zebra crossing - Shinjuku / Tôkyô  (2)
car / traffic
J 259 159
zebra crossing - Shinjuku / Tôkyô  (3)
car / traffic

pavement / sidewalk
歩道 hodô

J 233 228
cam stripe for the blinds  - Tôkyô
car / traffic
J 235 318
patron saint of travellers and roads - jizô
car / traffic
J 235 319
patron saint jizô  (2)
car / traffic

traffic lights + traffic sign
信号 shingô  道路標識 dorôhyôshiki

J 233 225
pedestrian lights with sound signal for the blinds
car / traffic