temple

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Adashino-Nenbutsu-ji 化野念仏寺
Kyôto CityD 262 064
Adashino-Nenbutsu-ji
graveyard
temple / architecture
D 262 066
Adashino-Nenbutsu-ji
graveyard  (2)
temple / architecture

D 262 084
Adashino-Nenbutsu-ji
bamboo forest path
temple / architecture
D 262 108
Adashino-Nenbutsu-ji
bamboo forest path  (2)
temple / architecture