shrine

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Kasuga-taisha 春 日大社
Nara City


J 260 245
main hall - Nara City


J 260 245
Kasuga-taisha
main hall - Nara City
shrine / architecture
J 260 244
Kasuga-taisha
main hall - Nara  (2)
shrine / architecture

J 257 186
Kasuga-taisha
bronze lanterns
shrine / architecture
J 236 327
Kasuga-taisha
stone lanterns
shrine / architecture

D 239 584
Kasuga-taisha
bronze lanterns  (3)
shrine / architecture
D 239 585
Kasuga-taisha
bronze lanterns  (4)
shrine / architecture

D 239 590
Kasuga-taisha
stone lanterns + cherry blossoms - Nara
shrine / architecture
D 239 592
Kasuga-taisha
stone lanterns + cherry blossoms - Nara  (2)
shrine / architecture
D 239 598
Kasuga-taisha
stone lanterns + cherry blossoms - Nara  (3)
shrine / architecture

J 257 186
Kasuga-taisha
stone lanterns + cherry blossoms - Nara  (4)
shrine / architecture
J 236 327
Kasuga-taisha
stone lanterns + cherry blossoms - Nara  (5)
shrine / architecture