shrine

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Heian-jingû 平安神宮
Kyôto City

J 218 388
main hall Daigoku-den


J 218 391
Heian-jingû
Sôryû-rô = "Blue Dragon Tower" - Kyôto City
shrine / architecture
J 218 393
Heian-jingû
Sôryû-rô - contemporary architecture
shrine / architecture

J 218 386
Heian-jingû
entrance gate Ôte-mon
shrine / architecture
J 218 392
Heian-jingû
Sôryû-rô  (3)
shrine / architecture

J 218 401
Heian-jingû
entrance gate + main hall Daigoku-den
shrine / architecture
D 215 396
Heian-jingû
water basin
shrine / architecture

D 239 391
Heian-jingû
entrance gate = torii
shrine / architecture
D 239 352
Heian-jingû
torii  (2)
shrine / architecture

J 210 419
Heian-jingû
torii  (3)
shrine / architecture
D 215 397
Heian-jingû
layout plan - shrine area + garden
shrine / architecture

D 215 391
Heian-jingû
garden - flower viewing - visitors
shrine / architecture
J 215 393
Heian-jingû
cherry blossoms - bridge over pond
shrine / architecture

H 233 053
Heian-jingû
shrine roof + cherry blossoms
shrine / architecture
D 215 383
Heian-jingû
garden - stepping stones
shrine / architecture

D 215 384
Heian-jingû
garden - stepping stones  (2)
shrine / architecture

D 215 385
Heian-jingû
garden - stepping stones  (3)
shrine / architecture
D 215 384
Heian-jingû
garden - stepping stones  (4)
shrine / architecture
D 215 386
Heian-jingû
garden - stepping stones  (5)
shrine / architecture

D 215 368
Heian-jingû
bugaku / gagaku
shrine / architecture

D 215 348
Heian-jingû
bugaku / gagaku  (2)
shrine / architecture

J 209 390
Heian-jingû
new year´s day - written oracles = o-mikuji
shrine / architecture
H 233 116
Heian-jingû
new year´s day - written oracles = o-mikuji  (2)
shrine / architecture

H 233 119
Heian-jingû
o-mikuji - first visit to shrine on new year´s day  (3)
shrine / architecture
H 233 120
Heian-jingû
o-mikuji  (4)
shrine / architecture