Ôsaka City

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Shin-Ôsaka area + vicinity
D 293 272
Shinkansen depot - November 2013
Shin Ôsaka Area / Ôsaka
D 293 272a
Shinkansen depot - November 2013  (2)
Shin Ôsaka Area / Ôsaka

D 293 240
Shinkansen from Kyôto before arriving at "Shin-Ôsaka Station"
Shin Ôsaka Area / Ôsaka
D 293 228
Shinkansen to Kyôto after leaving "Shin-Ôsaka Station"
Shin Ôsaka Area / Ôsaka

D 293 282
Hotel Liberty
Shin Ôsaka Area / Ôsaka
D 293 287
Hotel Liberty  (2)
Shin Ôsaka Area / Ôsaka

Ôsaka Monorail
大阪モノレール


D 293 256
Ôsaka Monorail - Settsu / Northern Ôsaka Prefecture
Shin Ôsaka Area / Ôsaka
D 293 255
Ôsaka Monorail - Settsu  (2)
Shin Ôsaka Area / Ôsaka

D 293 257
Ôsaka Monorail - Settsu  (3)
Shin Ôsaka Area / Ôsaka
D 293 250
Ôsaka Monorail - Settsu  (4)
Shin Ôsaka Area / Ôsaka

Kanzaki-gawa river
神崎川

D 293 275
Kanzaki-gawa river
Shin Ôsaka Area / Ôsaka
D 293 276
Kanzaki-gawa  (2)
Shin Ôsaka Area / Ôsaka

D 293 277
Kanzaki-gawa  (3)
Shin Ôsaka Area / Ôsaka