Kita / Ôsaka City

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Hotel Hankyû International
大阪駅 ôsaka-eki

D 260 896


D 293 889
Hotel Hankyû International  (2)
Kita / Ôsaka City
D 293 882
Hotel Hankyû International  (3)
Kita / Ôsaka City
D 293 886
Hotel Hankyû International  (4)
Kita / Ôsaka City

D 293 892
Hotel Hankyû International  (5)
Kita / Ôsaka City
D 293 884
Hotel Hankyû International  (6)
Kita / Ôsaka City