dolls

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

nô doll
能人形 -ningyô

dolls from well-known figures und scenes of the nô theatre


J 208 268
nô-ningyô
shakkyô - dance of two lions
doll / arts & crafts
J 208 260
nô-ningyô = nô doll
dancing mythical figure shôjô
doll / arts & crafts
J 208 264
nô-ningyô
shakkyô - dance of two lions  (2)
doll / arts & crafts

J 208 270
nô-ningyô
shakkyô - dance of two lions  (3)
doll / arts & crafts
J 208 261
nô-ningyô
dancing mythical figure shôjô  (2)
doll / arts & crafts
J 208 265
nô-ningyô
shakkyô - dance of two lions  (4)
doll / arts & crafts

J 208 262
nô-ningyô
dancing mythical figure shôjô  (3)
doll / arts & crafts
D 229 484
nô-ningyô
young woman
doll / arts & crafts
D 246 224
nô-ningyô
young woman  (2)
doll / arts & crafts