TANIGUCHI Yoshirô

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

TÔKYÔ NATIONAL MUSEUM
TÔYÔKAN / GALLERY OF ORIENTAL TREASURES

Ueno-kôen / Tôkyô 1968


D 211 446


D 211 447
TANIGUCHI Yoshirô
Tôyôkan = Gallery of Oriental Treasures - Tôkyô 1968
modern architecture
D 211 363
TANIGUCHI Yoshirô
Tôyôkan = Gallery of Oriental Treasures - Tôkyô  (3)
modern architecture
D 211 344
TANIGUCHI Yoshirô
Tôyôkan = Gallery of Oriental Treasures - Tôkyô  (4)
modern architecture