Japanese architects

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

ÔKUMA Yoshikuni 大 熊喜邦
1877-1952

YOKOHAMA GINKÔ KYÔKAI
former YOKOHAMA BANK MEETING PLACE
Yokohama 1936

D 203 864
ÔKUMA Yoshikuni
Yokohama Bank Kyôkai - Yokohama 1936
contemporary architecture
D 203 862
ÔKUMA Yoshikuni
Yokohama Bank Kyôkai - Yokohama  (2)
contemporary architecture

D 203 861
ÔKUMA Yoshikuni
Yokohama Bank Kyôkai - Yokohama  (3)
contemporary architecture
D 203 866
ÔKUMA Yoshikuni
Yokohama Bank Kyôkai - Yokohama  (4)
contemporary architecture

D 203 865
ÔKUMA Yoshikuni
Yokohama Bank Kyôkai - Yokohama  (5)
contemporary architecture
D 203 863
ÔKUMA Yoshikuni
Yokohama Bank Kyôkai - Yokohama  (6)
contemporary architecture
D 203 867
ÔKUMA Yoshikuni
Yokohama Bank Kyôkai - Yokohama  (7)
contemporary architecture