Japanese architects

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

SATÔ Kôichi 佐 藤功一
1878-1941
father of SATÔ Takeo

» Ôkuma Memorial Hall / Waseda Uni. - Tôkyô 1927
» Hibiya Public Hall - Tôkyô 1929
» Administrative Bldg. Shiga Prefecture - Ôtsu 1939

ÔKUMA MEMORIAL HALL / WASEDA UNIVERSITY
Tôkyô 1927

D 206 180
SATÔ Kôichi
Ôkuma Memorial Hall / Waseda University - Tôkyô 1927
contemporary architecture

D 211 617
SATÔ Kôichi
Ôkuma Memorial Hall - Waseda University  (2)
contemporary architecture
D 206 187
SATÔ Kôichi
Ôkuma Memorial Hall - Waseda University  (3)
contemporary architecture
D 211 619
SATÔ Kôichi
Ôkuma Memorial Hall - see also SATÔ Takeo  (3)
contemporary architecture

HIBIYA PUBLIC HALL / MUNICIPAL RESEARCH BUILDING
hibiya-kôkaidô
/ shiseikaikan
 Tôkyô 1929

D 256 078
SATÔ Kôichi
Hibiya Public Hall - Hibiya / Tôkyô 1927
contemporary architecture
D 256 080
SATÔ Kôichi
Hibiya Public Hall = hibiya-kôkaidô - Hibiya / Tôkyô  (2)
contemporary architecture
D 256 082
SATÔ Kôichi
Hibiya Public Hall - Tôkyô  (3)
contemporary architecture

D 256 079
SATÔ Kôichi
Hibiya Public Hall - Tôkyô  (4)
contemporary architecture
D 256 076
SATÔ Kôichi
Hibiya Public Hall - Tôkyô  (5)
contemporary architecture

GOVERNMENT BUILDING OF SHIGA PREFECTURE
shiga-kenjô-honkan
Ôtsu 1939