Japanese architects
© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

TAKAHASHI Hiroshi & Akiko
WORKSTATION ワークステーション
1988 establish own office

D 266 684


SAKAMOTO RYÔMA MEMORIAL MUSEUM
Sendagaya / Tôkyô 1991

D 266 733
TAKAHASHI Hiroshi & Akiko / WORKSTATION
Sakamoto Ryôma Memorial Museum - Kôchi
modern architecture
D 266 684
TAKAHASHI Hiroshi & Akiko / WORKSTATION
Sakamoto Ryôma Memorial Museum - Kôchi City 1991  (2)
modern architecture
D 266 697
TAKAHASHI Hiroshi & Akiko / WORKSTATION
Sakamoto Ryôma Memorial Museum  (3)
modern architecture

D 266 687
TAKAHASHI Hiroshi & Akiko / WORKSTATION
Sakamoto Ryôma Memorial Museum  (4)
modern architecture
D 266 686
TAKAHASHI Hiroshi & Akiko / WORKSTATION
Sakamoto Ryôma Memorial Museum - Kôchi  (5)
modern architecture
D 266 696
TAKAHASHI Hiroshi & Akiko / WORKSTATION
Sakamoto Ryôma Memorial Museum  (6)
modern architecture

D 266 718
TAKAHASHI Hiroshi & Akiko / WORKSTATION
Sakamoto Ryôma Memorial Museum - Kôchi  (7)
modern architecture
D 266 690
TAKAHASHI Hiroshi & Akiko / WORKSTATION
Sakamoto Ryôma Memorial Museum - Kôchi  (8)
modern architecture

D 266 727
TAKAHASHI Hiroshi & Akiko / WORKSTATION
Sakamoto Ryôma Memorial Museum - Kôchi  (9)
modern architecture
D 266 732
TAKAHASHI Hiroshi & Akiko / WORKSTATION
Sakamoto Ryôma Memorial Museum - Kôchi  (10)
modern architecture