TANGE Kenzô

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

PARK HYATT TOKYO
former "Shinjuku Park Tower"
Nishi-Shinjuku / Tôkyô 1994


D 212 920
TANGE Kenzô
Park Hyatt Tokyo - Tôkyô 1994
modern architecture
D 203 074
TANGE Kenzô
Park Hyatt Tokyo - Shinjuku / Tôkyô  (2)
modern architecture
D 212 933
TANGE Kenzô
Park Hyatt Tokyo - Tôkyô  (3)
modern architecture

J 259 002
TANGE Kenzô
Park Hyatt Tokyo - Tôkyô  (4)
modern architecture
J 230 087
TANGE Kenzô
Park Hyatt Tokyo - Tôkyô  (5)
modern architecture
J 259 001
TANGE Kenzô
Park Hyatt Tokyo - Tôkyô  (6)
modern architecture

D 252 124
TANGE Kenzô
Park Hyatt Tokyo + traffic
modern architecture
D 252 122
TANGE Kenzô
Park Hyatt Tokyo + Japan National Route 20
modern architecture
D 252 123
TANGE Kenzô
Park Hyatt Tokyo + traffic  (3)
modern architecture