KUMA Kengo

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

NAGASAKI PREFECTURAL
ART MUSEUM

Nagasaki 2005

D 269 967


D 269 966
KUMA Kengo
Nagasaki Prefectural Art Museum - Nagasaki  (2)
modern architecture
D 269 983
KUMA Kengo
Nagasaki Prefectural Art Museum - Nagasaki  (3)
modern architecture

D 269 963
KUMA Kengo
Nagasaki Prefectural Art Museum - Nagasaki  (4)
modern architecture
D 269 979
KUMA Kengo
Nagasaki Prefectural Art Museum - Nagasaki  (5)
modern architecture

D 269 962
KUMA Kengo
Nagasaki Prefectural Art Museum - Nagasaki  (6)
modern architecture
D 269 973
KUMA Kengo
Nagasaki Prefectural Art Museum - Nagasaki  (7)
modern architecture

D 269 961
KUMA Kengo
Nagasaki Prefectural Art Museum - Nagasaki  (8)
modern architecture
D 269 964
KUMA Kengo
Nagasaki Prefectural Art Museum - Nagasaki  (9)
modern architecture

D 269 985
KUMA Kengo
Nagasaki Prefectural Art Museum - Nagasaki  (10)
modern architecture

D 269 587
KUMA Kengo
Nagasaki Prefectural Art Museum - Nagasaki  (11)
modern architectureD 269 581
KUMA Kengo
Nagasaki Prefectural Art Museum - Nagasaki  (12)
modern architecture

D 269 586
KUMA Kengo
Nagasaki Prefectural Art Museum - Nagasaki  (13)
modern architecture

D 269 588
KUMA Kengo
Nagasaki Prefectural Art Museum - Nagasaki  (14)
modern architecture