YAMASHITA SEKKEI

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

NATIONAL CHILDREN`S CASTLE KODOMO-NO-SHIRO
Jingûmae / Tôkyô 1985D 201 728
YAMASHITA SEKKEI
National children's castle - Jingûmae / Tôkyô 1985
modern architecture

D 209 557
YAMASHITA SEKKEI
National children's castle + Tree of children - Tôkyô  (2)
modern architecture


D 282 676
YAMASHITA SEKKEI
National children's castle - Tôkyô  (3)
modern architecture
D 282 682
YAMASHITA SEKKEI
National children's castle - Tôkyô  (4)
modern architecture

D 209 556
YAMASHITA SEKKEI
National children's castle - Tôkyô  (5)
modern architecture
D 209 558
YAMASHITA SEKKEI
National children's castle - Tôkyô  (6)
modern architecture