Japanese architects

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

ÔE Hiroshi 大 江宏
1913-1989

- Hôsei University / Tôkyô 1958
- Friends School / Tôkyô 1968
-
Nô National Theater / Tôkyô 1983

HÔSEI UNIVERSITY
Tôkyô 1958


D 207 627
ÔE Hiroshi
Hôsei University - Tôkyô 1958
modern architecture
D 207 637
ÔE Hiroshi
Ichigaya campus / Hôsei University - Tôkyô  (2)
modern architecture

D 207 624
ÔE Hiroshi
Hôsei University - Tôkyô  (3)
modern architecture
D 207 639
ÔE Hiroshi
Ichigaya campus - universities in Tôkyô
university / education

FRIENDS SCHOOL
Tôkyô 1968

D 202 628
ÔE Hiroshi
Friends School - Tôkyô 1958
modern architecture
D 202 630
ÔE Hiroshi
Friends School - Tôkyô  (2)
modern architecture
D 202 629
ÔE Hiroshi
Friends School - Tôkyô  (3)
modern architecture

NÔ NATIONAL THEATER = NÔGAKUDÔ
Tôkyô 1983

D 203 399
ÔE Hiroshi
Nô National Theater / nôgakudô - Tôkyô 1983
see also nô theater

modern architecture

J 241 069
ÔE Hiroshi
Nô National Theater  - Tôkyô  (2)
modern architecture
J 241 075
ÔE Hiroshi
Nô National Theater - Tôkyô  (3)
modern architecture
J 241 073
ÔE Hiroshi
Nô National Theater  - Tôkyô  (4)
modern architecture

J 241 068
ÔE Hiroshi
Nô National Theater  - Tôkyô  (5)
modern architecture
D 202 123
ÔE Hiroshi
Nô National Theater  - Tôkyô  (6)
modern architecture