ASHIHARA Tarô

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

SUNBURST BUILDING
Mita / Tôkyô 1996D 202 505
ASHIHARA Tarô
Sunburst  Building - Mita / Tôkyô 1996
modern architecture

D 202 506
ASHIHARA Tarô
Sunburst  Building - Tôkyô  (2)
modern architecture
D 202 508
ASHIHARA Tarô
Sunburst  Building - Tôkyô  (3)
modern architecture

D 202 509
ASHIHARA Tarô
Sunburst  Building - Tôkyô  (4)
modern architecture
D 202 514
ASHIHARA Tarô
Sunburst  Building - Mita / Tôkyô  (5)
modern architecture
D 202 510
ASHIHARA Tarô
Sunburst  Building - Tôkyô  (6)
modern architecture