KUROKAWA Kishô

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

NATIONAL BUNRAKU THEATRE
国立文楽劇場 kokuritsu-bunraku-gekijō
Ôsaka 1984


D 260 842


D 260 831
KUROKAWA Kishô
National Bunraku Theatre - Ôsaka
modern architecture
D 260 837
KUROKAWA Kishô
National Bunraku Theatre Ôsaka - Namba / Ôsaka 1984  (2)
modern architecture
D 260 856
KUROKAWA Kishô
National Bunraku Theatre Ôsaka - Ôsaka  (3)
modern architecture

D 260 845
KUROKAWA Kishô
National Bunraku Theatre Ôsaka - Ôsaka  (4)
modern architecture
D 260 855
KUROKAWA Kishô
National Bunraku Theatre Ôsaka / Vorderansicht - Ôsaka  (5)
modern architecture
D 260 846
KUROKAWA Kishô
National Bunraku Theatre Ôsaka - Ôsaka  (6)
modern architecture

D 260 836
KUROKAWA Kishô
National Bunraku Theatre Ôsaka - Ôsaka  (7)
modern architecture
D 260 842
KUROKAWA Kishô
National Bunraku Theatre Ôsaka - Ôsaka  (8)
modern architecture
D 260 849
KUROKAWA Kishô
National Bunraku Theatre Ôsaka - Ôsaka  (9)
modern architecture

D 260 851
KUROKAWA Kishô
National Bunraku Theatre Ôsaka  (10)
modern architecture
D 260 838
KUROKAWA Kishô
National Bunraku Theatre Ôsaka - Ôsaka  (11)
modern architecture
D 260 835
KUROKAWA Kishô
National Bunraku Theatre Ôsaka  (12)
modern architecture