ASHIHARA Yoshinobu

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

OKAYAMA SYMPHONY HALL
Okayama 1991D 244 622
ASHIHARA Yoshinobu
Okayama Symphony Hall - Okayama City 1991
modern architecture
D 244 627
ASHIHARA Yoshinobu
Okayama Symphony Hall - Okayama  (2)
modern architecture
D 244 628
ASHIHARA Yoshinobu
Okayama Symphony Hall - Okayama  (3)
modern architecture