ASHIHARA Yoshinobu

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

YOKOHAMA CIVIC HALL
KANNAI HALL

Yokohama 1986
D 203 836
ASHIHARA Yoshinobu
Yokohama Civic Hall  = Kannai Hall - Yokohama City 1986
modern architecture
D 203 835
ASHIHARA Yoshinobu
Yokohama Civic Hall / Kannai Hall - Yokohama  (2)
modern architecture

D 203 838
ASHIHARA Yoshinobu
Yokohama Civic Hall - Yokohama  (3)
modern architecture
D 203 839
ASHIHARA Yoshinobu
Yokohama Civic Hall - Yokohama  (4)
modern architecture
J 203 837
ASHIHARA Yoshinobu
Yokohama Civic Hall - Yokohama  (5)
modern architecture