Dominikus BÖHM

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

ST. ENGELBERT CHURCH
Catholic parish church
Cologne / Germany 1932

D 280 710

D 280 705
Dominikus Böhm
St. Engelbert Church - Cologne / Germany 1932
contemporary architecture
D 280 701
Dominikus Böhm
St. Engelbert Church - Lindenthal / Cologne  (3)
contemporary architecture
D 280 707
Dominikus Böhm
St. Engelbert Church - Cologne  (4)
contemporary architecture

D 280 708
Dominikus Böhm
St. Engelbert Church - Cologne  (5)
contemporary architecture
D 280 714
Dominikus Böhm
St. Engelbert Church - Cologne  (6)
contemporary architecture
D 280 704
Dominikus Böhm
St. Engelbert Church - Cologne  (7)
contemporary architecture