Richard ROGERS

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

KABUKI-CHÔ PROJECT
Kabuki-chô / Tôkyô 1993D 201 248
Richard Rogers
Kabuki-chô Project - Tôkyô 1993
modern architecture
D 201 253
Richard Rogers
office building Kabuki-chô Project - Kabuki-chô / Tôkyô  (2)
modern architecture
D 201 254
Richard Rogers
Kabuki-chô Project - Tôkyô  (3)
modern architecture

D 201 246
Richard Rogers
Kabuki-chô Project - Tôkyô  (4)
modern architecture
D 201 252
Richard Rogers
Kabuki-chô Project - Tôkyô  (5)
modern architecture
D 201 251
Richard Rogers
Kabuki-chô Project - Tôkyô  (6)
modern architecture