restaurant

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

hamburger restaurant"BIKKURI-DONKEY"
Nagoya

D 211 290
BIKKURI DONKI - Nagoya
hamburger restaurant / food
D 211 291
 BIKKURI DONKI - Nagoya  (2)
hamburger restaurant / food
D 211 292
BIKKURI DONKI - Nagoya  (3)
hamburger restaurant / food