restaurant

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

fish restaurantJ 205 286
fugu (globefish / blowfish) restaurant - Ôsaka City
fish restaurant / food
J 243 280
kani (crabs) restaurant
Nagoya City
fish restaurant / food
J 254 438
crabs restaurant - Nagoya  (2)
fish restaurant / food