Sumidagawa bridges

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Tôbu-tetsudô Sumidagawa bridge
東武鉄道隅 田 川 tôbu-tetsudô-sumidagawa-kyôryô

D 257 724a

 
completed 1931 - length 166 m - height 20 m - Tôkyô City


D 257 723
Tôbu-tetsudô-sumidagawa-kyôryô
Sumida-gawa river - Tôkyô  (2)
Sumidagawa bridge / bridges
D 257 724
Tôbu-tetsudô-sumidagawa-kyôryô
Sumida-gawa - Tôkyô  (3)
Sumidagawa bridge / bridges

D 257 722
Tôbu-tetsudô-sumidagawa-kyôryô
Sumidagawa - Tôkyô  (4)
Sumidagawa bridge / bridges

D 257 725
Tôbu-tetsudô-sumidagawa-kyôryô
Sumidagawa - Tôkyô  (5)
Sumidagawa bridge / bridges
D 209 727
Tôbu-tetsudô-sumidagawa-kyôryô
Sumidagawa - Tôkyô  (6)
Sumidagawa bridge / bridges
D 209 726
Tôbu-tetsudô-sumidagawa-kyôryô
Sumidagawa - Tôkyô  (7)
Sumidagawa bridge / bridges