Bambus

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Bambushain-Pfad


D 262 018


D 262 006
Bambushain-Pfad - Sagano / Kyôto
Bambus / Natur
D 262 004
Bambushain-Pfad - Sagano / Kyôto  (3)
Bambus / Natur
D 262 008
Bambushain-Pfad - Sagano / Kyôto  (4)
Bambus / Natur

D 262 007
Bambushain-Pfad - Sagano / Kyôto  (5)
Bambus / Natur
D 262 018
Bambushain-Pfad - Sagano / Kyôto  (6)
Bambus / Natur

D 262 096
Bambushain-Pfad - Sagano / Kyôto  (7)
Bambus / Natur
D 262 013
Bambushain-Pfad - Sagano / Kyôto  (8)
Bambus / Natur

D 262 084
Bambushain-Pfad - Tempel Adashino-Nenbutsu-ji / Kyôto  (8)
Bambus / Natur
D 262 009
Bambushain-Pfad - Sagano / Kyôto  (9)
Bambus / Natur

D 262 107
Bambushain - Sagano / Kyôto  (10)
Bambus / Natur
D 262 102
Bambushain-Pfad - Adashino-Nembutsu-ji / Kyôto  (11)
Bambus / Natur

D 261 934
Bambushain - Sagano / Kyôto  (12)
Bambus / Natur
D 262 108
Bambushain-Pfad - Adashino-Nembutsu-ji / Kyôto  (13)
Bambus / Natur